Shining Stars

The Shining  Stars of Samar Study Hall

S.N National Players (Volley Ball)(Girls) National Players (FootBall)(Boys) State players (Boys) (Youth state Uttrakhand) Senior State players (Girls)(Volleyball, Uttrakhand) Inter School Elocution
1 Arunveer Kaur (2012-13) Vikrant Khatri (2012-13) Vikrant Khatri (2012-13) Arunveer Kaur (2012-13) Titiksha Pathak (2012-13)
2 Twinkle Virk (2012-13) Harshit Bisht (2012-13) Lalit Chaudhary (2012-13) Aparna Singh (2012-13) Vasant Pathak (2012-13)
3 Komal Kaur (2012-13) Aryan Chaudhary (2012-13) Twinkle Virk (2012-13)
4 Gurman Singh Bajwa (2012-13) Komal Kaur (2012-13)